Manifest per la retirada del PDUAECO

El Manifest per la Retirada del Pla Director Urbanístic el vam redactar en resposta a l’esborrany del projecte. En el període de tramitació, vam presentar al·legacions indicant-ne les incongruències. La versió aprovada redueix a la meitat la superfície proposada en un inici però encara programa requalificar grans extensions de terra fèrtil al cor de la conca d’Òdena per establir-hi logística de gran capacitat (magatzems enormes de fins a 30 metres d’alçada).

El nostre advocat ha detectat que el Pla aprovat infringeix vàries normatives urbanístiques, i ara presentem aquest recurs contenciós administratiu. És un procediment jurisdiccional al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya establert per jutjar les actuacions de l’administració pública, en aquest cas, la Generalitat. Un jutge, doncs, determinarà si la planificació afecta, o no, sòl que per llei no hauria de ser urbanitzat i si aquest sòl ha de ser-ne exclòs.

A aquestes alçades demanar la retirada del Pla ja no té recorregut, en canvi demanar l’exclusió de part de la superfície aprovada incorrectament, sí. Aquestes són les raons:

 • Inclusió de sòl forestal no urbanitzable
 • Inclusió de sòl amb pendents del 20%
 • Inclusió de sòl protegits pel pla territorial, PTPCC
 • Inclusió de sòl afectat per riscos naturals
 • Inclusió de sòl amb valor de connector natural
 • Inclusió de sòl amb valor agrícola
 • Impacte crític sobre el paisatge
 • Creació de polígons discontinus de manera arbitrària
 • Menyspreu del resultat de la consulta ciutadana a Jorba
 • I alguns altres aspectes

Les demandes del recurs resumides en 8 punts les podeu consultar al nostre butlletí: https://mailchi.mp/d3b57fbe7b71/16-butlleti-per-la-conca-16652592?e=[UNIQID

Manifest per la retirada del PDUAECO

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha començat a tramitar un pla director per construir unes 400 hectàrees de nous polígons industrials a la Conca d’Òdena repartides entre Can Morera i la zona de l’aeròdrom d’Òdena, Cal Blasi de Jorba i Can Titó i les Parellades, entre Vilanova i Montbui.

El Pla parteix de la idea que la solució del problema de l’atur a la Conca és oferir grans extensions de sòl industrial barat. Aquesta idea simplista no té en compte els molts altres factors que expliquen la falta de llocs de treball a la zona, i per això no només no resoldrà els problemes actuals sinó que en crearà de nous. És una manera de fer del segle passat que no té en compte les noves condicions econòmiques, mediambientals i socials.

A la Conca ja hi ha sòl industrial. Els errors del passat hi han deixat polígons buits. Els defensors del pla diuen que les parcel·les són petites i que ara en calen de grans, com si no se’n poguessin obtenir de grans ajuntant-ne de petites. Qui busca parcel·les grans són les empreses logístiques, que només poden oferir pocs llocs de treball i de mala qualitat i tenen escassa capacitat per reactivar i dinamitzar l’economia local.

A l’hora de buscar solucions per a l’economia cal tenir en compte la profunda crisi climàtica que hem començat a viure. Els espais naturals prop de les ciutats tenen funció central i imprescindible per a la salut de les persones i la seva qualitat de vida. Proveeixen les ciutats dels anomenats serveis ecosistèmics (captació d’aigües, producció d’aliments, oci-esport, patrimoni cultural…) sense perjudicar la biodiversitat. No podem renunciar a aquesta riquesa que encara tenim a la Conca. Aquestes idees estan recollides en el Pacte Verd de la Unió Europea, una estratègia de desenvolupament que s’ha d’aplicar amb urgència i que aquest pla director ignora.

Les zones no urbanitzades ja tenen una funció econòmica. L’activitat agropecuària de proximitat que s’hi practica és cada vegada més necessària. Per això, destruir les planes més fèrtils de la Conca és atacar una economia existent i hipotecar el nostre futur, que necessita una agricultura sostenible.

El Departament de Territori i Sostenibilitat incompleix el seu propi procediment iniciant la tramitació d’aquest pla director sense esperar l’aprovació del Pla Parcial Territorial del Penedès, del qual hauria de dependre qualsevol pla per a la Conca d’Òdena. Per tot això, les persones i entitats que signem aquest document exigim que es retiri aquest pla i que es reformi el Pla Director Urbanístic vigent en la seva totalitat després de fer una anàlisi general i seriosa de la situació de la Conca d’Òdena. Aquesta anàlisi ha de servir de punt de partida per buscar solucions sostenibles que facin compatibles la indústria, l’agricultura, els serveis i el medi ambient afavorint la participació i el consens de tots els implicats i de la població en general.

Setembre del 2020


Signa el manifest!


Adhesió individual:

  Mitjançant aquest formulari m'adhereixo al "Manifest per la retirada del PDUAECO" (reproduit a dalt):

  Així mateix, manifesto que:


  Adhesió com a entitat:

   Mitjançant aquest formulari manifesto l'adhesió de l'entitat a la que represento al "Manifest per la retirada del PDUAECO" (reproduit a dalt):

   Així mateix, manifesto que:


   *Tractament de les dades de caràcter personal cedides per part dels signants del manifest:

   L’ASSOCIACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT DE LA CONCA D’ÒDENA és una associació sense ànim de lucre, inscrita al Registre General d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 64956, que té per objecte les següents finalitats: La conscienciació de la necessitat de preservar el medi natural i potenciar-lo, en especial, el de l’Anoia. Crear corrent d’opinió sobre la utilització del territori. Portar a terme accions de lluita contra un ús que sigui incompatible o perjudicial amb el caràcter rural del territori. Posar de relleu el valor de l’entorn rural i preservar-lo. Lluitar per evitar que la planificació urbanística del territori que no obeeixi al manteniment del paisatge rural i la compactació de les trames urbanes de la Conca d’Òdena. Per a la consecució dels objectius descrits, la nostra associació sol·licita a les persones i entitats participants la comunicació de determinades dades de caràcter personal imprescindibles per a una correcta execució de l’encàrrec. És per aquest motiu que en compliment del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, s’informa a la part interessada dels aspectes bàsics relatius al tractament de les seves dades per part de l’ASSOCIACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT DE LA CONCA D’ÒDENA. Amb la signatura d’aquest document es garanteix el compliment del deure d’informació a l’interessat per part de l’ASSOCIACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT DE LA CONCA D’ÒDENA i es manifesta el consentiment exprés del participant pel que fa al tractament de les seves dades personals.

   ­­­Finalitat. L’ASSOCIACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT DE LA CONCA D’ÒDENA, promou la recollida de signatures de particulars i l’adhesió d’entitats al “Manifest per a la retirada del PDUAECO” amb la única finalitat de presentar les esmentades signatures davant les diferents administracions públiques implicades amb la tramitació i aprovació del PDUAECO.

   Licitud i minimització de les dades. Les dades sol·licitades compleixen amb els principis relatius al tractament de les dades personals contemplats al Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, especialment pel que fa a la licitud en el tractament de les dades i la seva recollida estrictament adequada, pertinent i limitada a allò que resulta necessari per a la finalitat concreta de prestació del servei vinculat a la recollida de signatures i adhesions al  “Manifest per a la retirada del PDUAECO”.

   Cessió. Us informem que les vostres dades de caràcter personal son cedides a tercers en el marc de la persecució de la finalitat descrita anteriorment.

   Responsable del tractament. El responsable del tractament de les dades és l’ASSOCIACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT DE LA CONCA D’ÒDENA amb CIF número G-67397646 i domicili social a Òdena, 08711, a Cal Cisteller, s/n,  i adreça electrònica info@perlaconca.org.

   Consentiment. Amb la cessió de les dades sol·licitades i amb la signatura del present document el titular de les dades consent explícitament l’emmagatzematge i tractament de les seves dades personals per part de la l’ASSOCIACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT DE LA CONCA D’ÒDENA, amb la única finalitat de ser presentades conjuntament amb el “Manifest per a la retirada del PDUAECO” davant les diferents administracions públiques implicades amb la tramitació i aprovació del PDUAECO. L’ASSOCIACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT DE LA CONCA D’ÒDENA es compromet a no utilitzar aquestes dades per finalitats diferents a les indicades i consentides per les persones interessades.

   Supressió de les dades. Les dades seran conservades per l’ASSOCIACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT DE LA CONCA D’ÒDENA d’acord amb els estàndards de seguretat en l’emmagatzematge i tractament establerts per la normativa reguladora d’aplicació en matèria de protecció de dades personals, durant el temps necessari, d’acord amb les exigències legals en la matèria. Posteriorment les dades seran suprimides i destruïdes, tant en suport paper com informàtic, excepte que haguessin de ser conservades per major temps a la vista d’una obligació legal no prevista.

   Drets en matèria de protecció de dades. D’acord amb la normativa vigent els titulars de les dades disposen de tutela sobre les seves dades personals, podent exercir en qualsevol moment els drets d’informació i accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, oposició, revocació i d’interposició de reclamació davant de l’autoritat de control competent. Per tal d’exercir aquests drets els interessats hauran de dirigir un correu electrònic a l’adreça info@perlaconca.org indicant amb claredat a l’assumpte “Drets de Protecció de Dades”. Al contingut del correu s’indicarà el dret que es pretén exercir i s’adjuntarà còpia del document identificatiu corresponent. En el termini màxim de 72h el responsable del tractament, l’ASSOCIACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT DE LA CONCA D’ÒDENA, remetrà resposta a la petició.

   Amb la signatura d’adhesió al “Manifest per a la retirada del PDUAECO” efectuada a la graella de signatures adjunta, la persona participant manifesta haver estat informada del tractament que es farà de les dades personals cedides a l’ASSOCIACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT DE LA CONCA D’ÒDENA, expressant el seu consentiment exprés per a l’ús degut d’aquestes.