Manifest per l’impuls sostenible

Les entitats sotasignants constatem que:

  • La crisi ecològica és real i greu: canvi climàtic, contaminació i pèrdua de biodiversitat.
  • Cada any, els recursos que consumeix la humanitat superen els que genera el planeta.
  • La Conca d’Òdena es troba també en una situació de vulnerabilitat ecològica. 
  • Ara, més que mai, la salut de les persones depèn del bon estat de la natura. 

Davant la proximitat de les eleccions municipals i farts d’una retòrica buida que no afronta els urgents problemes ambientals, entitats i veïnes de la Conca d’Òdena ens hem unit per empènyer els nostres representants polítics a treballar per un canvi profund en les polítiques locals, d’acord amb els següents principis:

  • RESPONSABILITAT PÚBLICA MUNICIPAL: Els ajuntaments, com a administració més propera, tenen l’obligació de liderar i acompanyar la ciutadania en la transició ecosocial. Adaptar-se a les noves condicions climàtiques, d’escassetat energètica i de recursos requerirà un enfortiment de la qualitat democràtica de les decisions, que en molts casos seran complexes i potencialment conflictives.
  • PROCÉS COL·LECTIU: No tenim solucions úniques ni definitives. Les polítiques efectives arribaran amb aprenentatge i dinàmiques comunitàries de reflexió, acció i avaluació, per a les quals l’empoderament de la ciutadania i les entitats socials serà imprescindible.
  • TRANSVERSALITAT: Totes les polítiques sectorials tenen un component ecològic. Calen propostes valentes i decidides en cada àmbit d’actuació que estiguin alineades amb la sostenibilitat. Cap d’aquests àmbits pot quedar-ne exclòs: mobilitat, urbanisme, economia, territori, aigua, energia, agricultura i alimentació, residus, boscos, governança  i teixit associatiu.
  • SOLUCIONS BASADES EN LA NATURA: Les solucions basades en la natura han de ser prioritàries respecte a d’altres propostes habituals o més còmodes que incideixin negativament en la crisi ecològica.

Anem tard i calen canvis URGENTS. Per això donem suport a les propostes d’IMPULS SOSTENIBLE com a punt de partida i reflexió. Les entenem com uns mínims a treballar amb urgència. 

PROPOSTES DE MÍNIMS

1RECOLLIDA PORTA PORTA A TOTS ELS MUNICIPIS (MANCOMUNADAMENT)RESIDUS
2IMPLEMENTACIÓ DE “”LA TAXA JUSTA” COM A SISTEMA DE PAGAMENT PER GENERACIÓRESIDUS
3CAMPANYA MUNICIPAL INTENSA D’ESTALVI D’AIGUA INCLOENT PARCS, JARDINS I SERVEIS MUNICIPALSAIGUA
4DEPURACIÓ DE LES AIGÜES RESIDUALS DE TOTS ELS MUNICIPIS ABANS DE L’ABOCAMENT AL MEDI. TRACTAMENT TERCIARI DE LES AIGÜES DEPURADESAIGUA
5REMUNICIPALITZAR/MANCOMUNAR LA GESTIÓ DE L’ABASTAMENT I SANEJAMENT DE L’AIGUAAIGUA
6PLA D’HORTS URBANS AMB AIGÜES RESULTANTS DEL TRACTAMENT TERCIARI I FREÀTIQUES NO POTABLES (SENSE CAUSAR BAIXA ALS NIVELLS DE L’AQÜÍFER)URBANISME I TERRITORI
7ESTRATÈGIA PEL 3-30-300 A TOTS ELS POBLES (veure 3 arbres des de casa – carrers amb 30% capçades – parc a 300 metres de casa)URBANISME
8CAMPANYA PER L’HABITABILITAT D’EDIFICIS BUITS (PARTICULARS-ENTITATS FINANCERES), AFAVORINT HABITATGE SOCIALURBANISME
9CREAR UNA COMUNITAT ENERGÈTICA A CADA BARRI O POBLERENOVABLES
10CREAR UNA OFICINA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA MUNICIPAL O MANCOMUNADA PER COORDINAR TOTES LES ACCIONS, ASSESSORAR I FORMAR (PARTICULARS/EMPRESES/ADMINISTRACIÓ)RENOVABLES
11XARXA COMPLETA DE CARRIL BICICLETA INTRA I INTERURBÀMOBILITAT
12POTENCIAR LA XARXA INTRA I INTERURBANA DE TRANSPORT PÚBLICMOBILITAT
13PACIFICACIÓ DELS NUCLIS URBANS, ESPECIALMENT ELS ENTORNS EDUCATIUS i APOSTA DECIDIDA MUNICIPAL PEL BICIBÚSMOBILITAT
14ESTABLIR UN PLA MANCOMUNAT DE PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT i RESTAURACIÓ ECOLÒGICA DE LA CONCA D’ÒDENABIODIVERSITAT
15RESTAURACIÓ DEL RIU ANOIA I AFLUENTS: ELIMINAR ELS SOBREEIXIDORS D’AIGÜES RESIDUALS I LES ESPÈCIES INVASORES. ESTABLIR MESURES MUNICIPALS I MANCOMUNADES PER ASSEGURAR EL CABAL ECOLÒGIC O D’EMERGÈNCIA.BIODIVERSITAT
16INCORPORAR LA SOSTENIBILITAT EN TOTES LES POLÍTIQUES MUNICIPALS, D’ACORD AMB EL PACTE VERD EUROPEUBIODIVERSITAT
17CREACIÓ DE L’AGÈNCIA DE MEDI AMBIENT MANCOMUNADA (AMB ACTORS DE LA SOCIETAT CIVIL I ADMINISTRACIÓ): PORTAL PÚBLIC DEL MEDI AMBIENT, MEMÒRIA ANUAL DE L’ACTIVITAT MUNICIPAL I MANCOMUNADA I AVALUACIÓ CIUTADANA DE TOTS ELS ASPECTES REFERENTS A LA CRISI ECOLÒGICAPARTICIPACIÓ CIUTADANA
18IMPULS DECIDIT DE LA MANCOMUNITAT ENVERS EL PARC AGRARI – CONSUM DE PRODUCTES LOCALS EN ACTES MUNICIPALS I INSTITUCIONS PÚBLIQUESALIMENTACIÓ

Signa el manifest!

Adhesió individual:

    Mitjançant aquest formulari m'adhereixo al "Manifest per l'impuls sostenible" (reproduit a dalt):

    Així mateix, manifesto que:

    Adhesió com a entitat:

      Mitjançant aquest formulari manifesto l'adhesió de l'entitat a la que represento al "Manifest per l'impuls sostenible" (reproduit a dalt):

      Així mateix, manifesto que:

      *Tractament de les dades de caràcter personal cedides per part dels signants del manifest:

      L’ASSOCIACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT DE LA CONCA D’ÒDENA és una associació sense ànim de lucre, inscrita al Registre General d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 64956, que té per objecte les següents finalitats: La conscienciació de la necessitat de preservar el medi natural i potenciar-lo, en especial, el de l’Anoia. Crear corrent d’opinió sobre la utilització del territori. Portar a terme accions de lluita contra un ús que sigui incompatible o perjudicial amb el caràcter rural del territori. Posar de relleu el valor de l’entorn rural i preservar-lo. Lluitar per evitar que la planificació urbanística del territori que no obeeixi al manteniment del paisatge rural i la compactació de les trames urbanes de la Conca d’Òdena. Per a la consecució dels objectius descrits, la nostra associació sol·licita a les persones i entitats participants la comunicació de determinades dades de caràcter personal imprescindibles per a una correcta execució de l’encàrrec. És per aquest motiu que en compliment del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, s’informa a la part interessada dels aspectes bàsics relatius al tractament de les seves dades per part de l’ASSOCIACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT DE LA CONCA D’ÒDENA. Amb la signatura d’aquest document es garanteix el compliment del deure d’informació a l’interessat per part de l’ASSOCIACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT DE LA CONCA D’ÒDENA i es manifesta el consentiment exprés del participant pel que fa al tractament de les seves dades personals.

      ­­­Finalitat. L’ASSOCIACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT DE LA CONCA D’ÒDENA, en el marc de la campanya IMPULS SOSTENIBLE, promou la recollida de signatures de particulars i l’adhesió d’entitats al “Manifest per l’Impuls Sostenible” amb la única finalitat de presentar les esmentades signatures davant les diferents administracions públiques corresponents.

      Licitud i minimització de les dades. Les dades sol·licitades compleixen amb els principis relatius al tractament de les dades personals contemplats al Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, especialment pel que fa a la licitud en el tractament de les dades i la seva recollida estrictament adequada, pertinent i limitada a allò que resulta necessari per a la finalitat concreta de prestació del servei vinculat a la recollida de signatures i adhesions al  “Manifest per l’Impuls Sostenible”.

      Cessió. Us informem que les vostres dades de caràcter personal son cedides a tercers en el marc de la persecució de la finalitat descrita anteriorment.

      Responsable del tractament. El responsable del tractament de les dades és l’ASSOCIACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT DE LA CONCA D’ÒDENA amb CIF número G-67397646 i domicili social a Òdena, 08711, a Cal Cisteller, s/n,  i adreça electrònica info@perlaconca.org.

      Consentiment. Amb la cessió de les dades sol·licitades i amb la signatura del present document el titular de les dades consent explícitament l’emmagatzematge i tractament de les seves dades personals per part de la l’ASSOCIACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT DE LA CONCA D’ÒDENA, amb la única finalitat de ser presentades conjuntament amb el “Manifest per l’Impuls Sostenible” davant les diferents administracions públiques corresponents. L’ASSOCIACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT DE LA CONCA D’ÒDENA es compromet a no utilitzar aquestes dades per finalitats diferents a les indicades i consentides per les persones interessades.

      Supressió de les dades. Les dades seran conservades per l’ASSOCIACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT DE LA CONCA D’ÒDENA d’acord amb els estàndards de seguretat en l’emmagatzematge i tractament establerts per la normativa reguladora d’aplicació en matèria de protecció de dades personals, durant el temps necessari, d’acord amb les exigències legals en la matèria. Posteriorment les dades seran suprimides i destruïdes, tant en suport paper com informàtic, excepte que haguessin de ser conservades per major temps a la vista d’una obligació legal no prevista.

      Drets en matèria de protecció de dades. D’acord amb la normativa vigent els titulars de les dades disposen de tutela sobre les seves dades personals, podent exercir en qualsevol moment els drets d’informació i accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, oposició, revocació i d’interposició de reclamació davant de l’autoritat de control competent. Per tal d’exercir aquests drets els interessats hauran de dirigir un correu electrònic a l’adreça info@perlaconca.org indicant amb claredat a l’assumpte “Drets de Protecció de Dades”. Al contingut del correu s’indicarà el dret que es pretén exercir i s’adjuntarà còpia del document identificatiu corresponent. En el termini màxim de 72h el responsable del tractament, l’ASSOCIACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT DE LA CONCA D’ÒDENA, remetrà resposta a la petició.

      Amb la signatura d’adhesió al “Manifest per l’Impuls Sostenible” efectuada a la graella de signatures adjunta, la persona participant manifesta haver estat informada del tractament que es farà de les dades personals cedides a l’ASSOCIACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT DE LA CONCA D’ÒDENA, expressant el seu consentiment exprés per a l’ús degut d’aquestes.