Decàleg per avançar cap a una transició energètica

  1. Els ciutadans de Catalunya som conscients de que cal lluitar contra el canvi climàtic complint amb els compromisos europeus per arribar al 2050 produint el 100% de l’energia que necessita el territori català a partir de fonts d’energia renovables. Però cal fer-ho avançant cap a una sobirania energètica real, al servei de la ciutadania i basada en estratègies veritablement sostenibles des del punt de vista social, ambiental i econòmic.
  1. Demanem a la Generalitat de Catalunya i al conjunt de les administracions i agents socials una PLANIFICACIÓ participativa del desplegament de les renovables, amb dos objectius bàsics: que contribueixi a l’equilibri territorial i que permeti passar progressivament de l’estructura vertical actual (l’energia en mans dels oligopolis) a una estructura més horitzontal (basada en instal·lacions petites i mitjanes en mans dels ciutadans).
  1. Cal una bona planificació que minimitzi la necessitat d’instal·lar macroprojectes de centrals renovables que  perpetuaran la dependència dels oligopolis energètics i causaran impactes molt agressius sobre el territori català. I que comenci per impulsar els projectes de reducció del consum i  millora de l’eficiència energètica, així com la implantació d’instal·lacions de renovables que potenciïn l’autosuficiència energètica de totes les llars i les PIME.
  1. Que avanci cap a una sobirania energètica real potenciant els projectes de comunitats energètiques locals i les petites o mitjanes instal·lacions (menys de 10 MW)promogudes amb capital públic i/o privat procedent d’inversors locals, que aprofitin les diverses fonts locals d’energies renovables (hidroelèctrica, biomassa, biogàs, geotèrmia, eòlica, fotovoltaica,…) tot vetllant perquè aquestes instal·lacions tinguin un impacte reduït en l’entorn i es distribueixin equitativament per tot el territori català.
  • Que prioritzi la implantació dels projectes mitjans o grans (més de 10 MW)  de producció de renovables en espais periurbans, industrials, degradats i de serveis (xarxa viària, canals de reg, etc.), així com altres espais intensament antropitzats (espais intersticials, perifèrics, etc.) propers als llocs de consum. Cal que redueixi i minimitzi la implantació de grans centrals de producció de renovables en sol no urbanitzable per evitar la industrialització de bona part dels paisatges naturals i rurals que constitueixen l’ànima del territori, un element fonamental del nostre patrimoni identitari.
  1. Cal activar les eines de reflexió territorial com les cartes del paisatge comarcals i el desenvolupament de la Llei d’Espais Agraris per poder decidir, de forma participativa (amb les administracions locals i la ciutadania), quins són els espais idonis per a la instal·lació de les grans centrals industrials de producció d’energies renovables.
  1. Cal impulsar la recerca i la innovació en la producció de renovables, més enllà dels sistemes més comercialitzats, per tal de convertir Catalunya en territori punter en l’aprofitament de fonts d’energies renovables de baix impacte: biomassa, biogàs, fotovoltaica amb nous materials (teules, vidre, asfalt, …), microcentrals hidroelèctriques, geotèrmia, eòlica sense pales, etc. Incorporant en aquests projectes els valors socials i ecològics per avançar cap a una transició energètica realment sostenible.
  1. Cal avançar cap a la gestió pública de l’energia, on la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments haurien de jugar un paper clau amb l’objectiu d’assolir el control de les xarxes de distribució de l’energia, la gestió de les centrals hidroelèctriques amb període de concessió caducat o que finalitzarà properament i agilitzant la implantació d’instal·lacions de renovables en tots els equipaments públics, tot garantint l’accés bàsic a l’energia dels col·lectius en risc d’exclusió.   
  • Cal crear un nou marc legal per a les renovables que respecti els valors de la normativa europea i catalana preexistent, que s’elabori amb transparència i amb la participació de les administracions locals i la ciutadania. Demanem la derogació del Decret Llei 16/2019 d’impuls de les energies renovables, que únicament ha servit per impulsar l’allau de macroprojectes promoguts pels oligopolis i que es decreti una moratòria de tots els macroprojectes de producció d’energies renovables actualment en tramitació.
  1. Cal garantir la capacitat de decisió dels ajuntaments i de la ciutadania afectada en el procés d’autorització de la ubicació dels macroprojectes de renovables. Articulant mecanismes per evitar l’excessiva concentració sobre determinats territori, la instal·lació de projectes que puguin afectar negativament elements clau del patrimoni natural, cultural i paisatgístic català i que garanteixi la protecció dels drets bàsics dels habitants dels territoris afectats.

Associació de Micropobles de Catalunya, 20 d’abril de 2021.

Visor futurs parcs eòlics i fotovoltaics

Visor 3D Anoia
Mapa topogràfic on es pot observar les línies d’alta i baixa tensió de la comarca de l’Anoia.